Politólogo y Presidente del Movimiento Socialista Eslovaco dice Si a Premio Nobel de la Paz para contingente Henry Reeve.

 

He adjuntado mi firma a la iniciativa internacional que propone que se otorgue el Premio Nobel de la Paz 2020 a la organización médica cubana Henry Reeve International Medical Brigade.

Fidel Castro impulsó el establecimiento de una fuerza médica internacional, que decidió que Cuba no enviaría soldados al mundo, sino médicos.

La brigada se formó hace quince años, en agosto de 2005, y lleva el nombre de un excepcional luchador estadounidense que murió en la guerra por la independencia de Cuba.

Desde su inicio, ha salvado más de 80,000 vidas en países devastados por terremotos, huracanes y epidemias en todas partes del mundo. Actualmente, más de 1,800 médicos cubanos son enviados en 22 países para combatir el nuevo coronavirus.

Su trabajo también es muy valorado por la Organización Mundial de la Salud. 21 organizaciones de todo el mundo ya se han unido a la propuesta de otorgar el Premio Nobel de la Paz a los médicos cubanos.

La Brigada Médica Internacional Henry Reeve es, en mi firme creencia, un ejemplo de lo que debería hacer este premio más prestigioso. Sobre la ayuda desinteresada, la solidaridad, la humanidad y el intercambio del bien común.

La diplomacia médica de Cuba se conoce desde hace mucho tiempo. Los médicos cubanos son verdaderas misiones de mantenimiento de la paz, son embajadores de la esperanza, son un mensaje humanista de que lo que necesitamos enviar y exportar al mundo no son soldados, armas y conflictos, sino médicos, suministros médicos, medicamentos y alimentos. Debemos aprender a destacar lo mejor de nosotros. Hoy, los médicos cubanos son  luchadores  poderosos por un mundo mejor. Gracias por todo lo que hacen.

Eduard Chmelár

Presidente del Movimiento Socialisti.sk.

Pripojil som svoj podpis k medzinárodnej iniciatíve, ktorá navrhuje, aby Nobelova cena mieru za rok 2020 bola udelená kubánskej lekárskej organizácii Henry Reeve International Medical Brigade.

Podnet na založenie medzinárodných lekárskych síl dal ešte Fidel Castro, ktorý rozhodol, že Kuba nebude vysielať do sveta vojakov, ale zdravotníkov.

Brigáda vznikla pred pätnástimi rokmi, v auguste 2005, a bola pomenovaná po výnimočnom americkom bojovníkovi, ktorý zomrel vo vojne za nezávislosť Kuby. Od svojho založenia zachránila viac ako 80 000 ľudských životov v krajinách zničených zemetraseniami, hurikánmi a epidémiami vo všetkých častiach sveta. V súčasnosti pomáha viac ako 1800 vyslaných kubánskych lekárov v 22 štátoch v boji proti novému koronavírusu.

Jej činnosť vysoko oceňuje aj Svetová zdravotnícka organizácia. K návrhu na udelenie Nobelovej ceny mieru pre kubánskych lekárov sa pripojilo už 21 organizácií vo svete. Henry Reeve International Medical Brigade sú podľa môjho pevného presvedčenia príkladom toho, o čom by malo byť toto najprestížnejšie ocenenie. O nezištnej pomoci, solidarite, ľudskosti a zdieľaní spoločného dobra. Zdravotnícka diplomacia Kuby je dlhodobo známa. Kubánski lekári sú skutočnými mierovými misiami, sú vyslancami nádeje, sú humanistickým posolstvom, že to, čo potrebujeme vysielať a vyvážať do sveta, nie sú vojaci, zbrane a konflikty, ale lekári, zdravotnícky materiál, lieky a jedlo. Musíme sa naučiť vyzdvihovať to najlepšie z nás. Kubánski lekári sú dnes najmocnejšími bojovníkmi za lepší svet. Ďakujem za všetko, čo robia.

Eduard Chmelár 

Predseda Hnutia Socialisti.sk

 

 

 

 

 

Categoría
Solidaridad
RSS Minrex